ແຜ່ນຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ECOPLAST – A9

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Ecoplast
ລະຫັດ ສີ  A9
ວັດສະດຸ Polivinyl Clorua , ຜົງຫີນ ແລະ ສານຕົກແຕ່ງ ຊະນິດອື່ນໆ
ອາຍຸໃຊ້ງານ 15 – 20 ປີ
ຂະໜາດ ຫຼາກຫຼາຍ
ເທັກໂນໂລຊີ ການບີບອັດ ຂື້ນຮູບ
ຫູ້ມຫໍ່ ດ້ວຍພື້ນຜີວ 4 ຊະນິດ